تبلیغات
دروس سوم راهنمایی - درس دوم و سوم دینی سوم راهنمایی

امروز:

درس دوم و سوم دینی سوم راهنمایی

برهان درباره خدا پرستی

تاكنون با دو برهان درباره خداشناسی آشنا شده ایم : برهان نظم و برهان علیت

برهان نظم :
برهان نظم به طور خلاصه چنین بیان می شود.
جهان آفرینش بر پایه نظم و تربیت و هماهنگی و ارتباط كامل استوار است و چون هر نظم و تربیت و هماهنگی و تقدیری ساخته و پرداخته ی سازنده دانا و تواناست، پس این جهان هم مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.
در برهان نظم ابتدا به نظم و هماهنگی و حساب و تقدیری كه در اجزای جهان است، توجه می كنیم و آنگاه با توجه به اینكه هر نظم و تقدیری ، تقدیر كننده ی آگاه و توانایی دارد . نتیجه می گیریم كه این نظم و هماهنگی عظیم هم خالقی دانا و توانا دارد.

برهان علیت :
در برهان علیت به نظم و هماهنگی میان پدیده های این جهان نمی نگریم بلكه به ذات و هستی پدیده ها و نیاز ویژه ای كه هر پدیده به علت دارد، نظر می كنیم. بنا بر برهان علیت :
هر پدیده ای كه بوجود می آید وجودش از خودش نیست بلكه وابسته و نیازمند به چیز دیگری است كه «علت» نام دارد. این جهان نیز مجموعه ای از پدیده های گوناگون است كه از منبع عظیم قدرت و هستی سرچشمه می گیرند. این قدرت بی منتها را خدا می نامیم. برهان نظم و برهان علیت گرد و غبار غفلت و بی توجهی را از اندیشه و فطرت انسان پاك می كنند و به او یاری می دهند تا با فطرت پاك و عقل بیدار خویش واقعیات را بنگرد و ایمان خود را به خدای قادر متعال تقویت و تحكیم كند.
   خلاصه ی درس :

1 – برهان نظم : جهان آفرینش مجموعه ای منظم و هماهنگ است و چون هر مجموعه ای منظم و هماهنگ، ساخته ی سازنده ی دانا و تواناست. پس این جهان نیز مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.
2 – برهان علیت : جهان آفرینش پدیده است و هر پدیده ای به علت خود وابسته و نیازمند است. پس جهان آفرینش نیز به علت خود یعنی خدا نیاز دارد.
3 – انسان های پاك و آگاه آن چنان به آفریننده بزرگ و توانا یقین دارند كه از اقامه ی برهان و دلیل بی نیازند.
   بیندیشید و پاسخ دهید‌:
1 – برهان چیست؟

برهان بیان متین و روشنگری است كه موجب روشن شدن مطلبی می شود كه جهل و تردید را در مورد آن برطرف می كند ، به چنین بیانی برهان گفته می شود.    2 – تاكون چند برهان را درباره خداشناسی آموخته اید ؟

برهان نظم و برهان علیت    3 – برهان نظم را بیان كنید.

جهان آفرینش بر اساس نظم و ترتیب و هماهنگی و ارتباط كامل استوار است . هر نظم و ترتیبی و هر هماهنگی و تقدیری ساخته و پرداخته و سازندهی دانا و تواناست پس این جهان هم مخلوق آفریدگاری دانا و تواناست.    4 – برهان علیت را بیان كنید.

در برهان علیت سخن از این است كه هر پدیده ای كه بوجود می آید وجودش وابسته و نیازمند است، وجودش از خودش نیست بلكه به علتی متكی است و جهان هر چه در آن است كه یكسره پدیده هستند و همه در آفرینشند ناچار از منبع عظیم قدرت و هستی بیكرانی سرچشمه می گیرند كه آن قدرت بی منتها را خدا می نامیم.    5 – چرا در مورد خداشناسی به بیان برهان می پردازیم ؟

برای این است كه گرد و غبار و بی توجهی را ازچشم اندیشه و فطرت انسان پاك كند تا انسان با فطرت پاك و عقل بیدار خویش واقعیات را بنگرد و روشن ترین روشنها را ببیند و ایمان خود را به خدای قادر متعال تحكیم و تقویت نماید.

6 – آیا فطرت های پاك برای خداشناسی به دلیل و برهان نیاز دارند؟ چرا ؟
اما فطرت های پاك انسان آگاه به آفریننده بزرگ و تونای خویش آن چنان یقین و باور دارند و آنقدر این موضوع برایشان روشن و قطعی است كه كمتر به اقامه برهان و دلیل نیاز دارند.

 

درس سوم : روز قیامت ، روز حساب

در آیات سوره نبأ ، خدای متعال از آفرینش زمین و آسمان، جهان و انسان ، شب و روز آب و باران و ... یاد می كند و پیوسته بر این نكته تأكید می فرماید: كه اگر بنگرید، می بینید كه اینها همه ساخت ما و آفریده های هدفدار ما هستند و با تأكید می گوید : همان روز قیامت و حساب در پیش است و كار ما در آفرینش جهان و انسان، بی هدف و بی حساب نیست. از آیات این سوره مبارك و بسیاری دیگر سوره های قرآن مجید و هم چنین سخن های ارجمند پیامبر اكرم و امامان بزرگوار، اینطور در می یابیم كه در قیامت اعمال مردم به طور دقیق محاسبه و به آنها رسیدگی می شود و ارزش خوب و بد كارهای هر انسانی كاملاً تعیین می گردد.
ما نیز در چنین روز سختی در پیشگاه پروردگار خود مسؤول و پاسخگو خواهیم بود. پس باید برای این روز بزرگ توشه برداریم و بهترین توشه تقواست.
بنا به فرموده ی پیامبر اولین چیزی كه در قیامت مورد محاسبه قرار می گیرد. نماز است و زیباترین چیزی كه انسان با خود می برد، اخلاق نیكوست. خوب است قبل از این كه در قیامت مورد سؤال قرار گیریم. خود به حساب خود برسیم. به اعمالمان بنگریم و آنها را به دقت بسنجیم كه پیامبرمان درباره حسابرسی از اعمال خویش فرموده است، به حساب خود برسید ، قبل از اینكه به حساب شما برسند و اعمال خود را مورد سنجش قرار دهید پیش از اینكه آنها را بسنجید.
   خلاصه ی درس :

1 – كار خدا در آفرینش جهان و انسان بی هدف و بی حساب نیست و روز حسابی در پیش است.

2 – در قیامت دقیقاً به حساب ها رسیدگی می شود متقین كه پیوسته به یاد روز حساب بوده اند به بهشت جاودان درآیند و كافران كه به چنین روزی امید و باور نداشته اند، به كیفر و عذابی سخت گرفتار آیند.

3 – در قیامت مردم نزد خدا از یكدیگر دادخواهی می كنند و اعضاء و جوارج متجاوزان به ستم هایی كه كرده اند، گواهی می دهند و هیچكس نمی تواند كار زشت و ستم خود را پنهان كند. خدا هم حساب ها رسیدگی می كند و حق مظلوم را از ظالم می ستاند و متجاوز را به كیفر می رساند.
   بیندیشید و پاسخ دهید
1 – روز فصل یعنی چه ؟ چرا این روز را روز فصل نامیده اند؟

روز فصل یعنی روز جدایی . نیكوكاران و بدكاران جدا می شوند و به حساب ها دقیقاً رسیدگی می شود.    2 – چرا به قیامت «یوم الحساب» می گویند؟

در قیامت اعمال مردم به طور دقیق مورد محاسبه و بررسی قرار می گیرد و مقدار ارزش خوب و بد كارهای هر انسانی كاملاً تعیین می گردد.    3 – بنا به فرموده پیامبر چهار چیز مهمی كه در قیامت مورد سؤال و حساب قرار می گیرند. كدامند ؟

1. عمرت را در چه راهی صرف كرده ای ؟
2. بدنت را در چه راهی فرسوده ساختی ؟
3. احوالت را از چه راهی كسب كرده ای و در چه راهی مصرف نموده ای ؟
4. از دوستی پیامبر خدا و اهل بیت او نیز سؤال می شود.
   4 – قصاص یعنی چه ؟

قصاص یعنی تلافی تعدی گناهكاری    5 – با توجه به فرمایش پیامبر اكرم، وظیفه ما در مورد ادای حقوق مردم و جلب رضایت آنها در دنیا چیست؟ اگر حقوق مردم در دنیا ادا نشود، در آخرت چگونه ادا می شود؟

خدا رحمت كند بنده ای را كه اگر حقوقی از دیگران برگردن دارد پیش از فرا رسیدن مرگش پیش از اینكه به جهان آخرت رحلت كند پیش او برود و حقش را بپردازد و دین خود را ادا كند. در آنجا فقط اعمال خوب و بد انسان به همراهش می باشد ناچار دیگران از اعمال خویش حق خود را استیفا می كند و اگر كار نیكی نداشته باشد از گناهان طلبكار برداشته می شود و به گناهان او افزوده می شود.    6 - اولین چیزی كه در قیامت محاسبه می شود چیست؟ زیباترین چیزی كه انسان از این دنیا با خود می برد چیست؟

اولین چیزی كه در قیامت محاسبه می شود نماز است و زیباترین چیزی كه انسان با خود می برد اخلاق نیكوست.


نوشته شده در : سه شنبه 22 تیر 1389  توسط : میلاد جلیلیان.    نظرات() .

Can you have an operation to make you taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:59 ب.ظ
Hey there! Do you know if they make any plugins to assist
with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
I'm not seeing very good success. If you know of any please share.

Thanks!
working chaturbate token hack
دوشنبه 13 شهریور 1396 07:34 ب.ظ
سلام، شما کار فوق العاده ای انجام داده اید. من قطعا digg آن و شخصا به دوستان من توصیه.

من مطمئن هستم که از این سایت سود خواهند برد.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 06:08 ق.ظ
Hi there! This is kind of off topic but I need some help
from an established blog. Is it hard to set up your own blog?

I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast.
I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to start.
Do you have any ideas or suggestions? Thanks
Why do they call it the Achilles heel?
شنبه 14 مرداد 1396 08:28 ب.ظ
Good article! We are linking to this particularly great article on our website.

Keep up the good writing.
Judy
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:26 ب.ظ
I've been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this sort of
area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.

Studying this information So i am glad to show that I have an incredibly good uncanny feeling
I discovered just what I needed. I such a lot indubitably will make certain to do not put out of your
mind this site and give it a glance on a constant basis.
Josef
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:19 ب.ظ
With havin so much content and articles do you
ever run into any problems of plagorism or copyright
violation? My site has a lot of unique content I've either written myself
or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my authorization.
Do you know any techniques to help protect against content from being ripped off?
I'd truly appreciate it.
BHW
سه شنبه 29 فروردین 1396 12:38 ق.ظ
Awesome! Its genuinely amazing post, I have got much clear idea on the topic
of from this paragraph.
بهار
یکشنبه 15 دی 1392 07:12 ب.ظ
افتضاح و دری وری بود.به درد خودتان می خورد
شنبه 23 آذر 1392 07:51 ب.ظ
فاطمه
شنبه 23 آذر 1392 06:37 ب.ظ
ممنون اگه میشه فصل8و9بزارین
فاطمه
شنبه 23 آذر 1392 06:37 ب.ظ
ممنون اگه میشه فصل8و9بزارین
فاطمه
شنبه 23 آذر 1392 06:37 ب.ظ
ممنون اگه میشه فصل8و9بزارین
حسن باقرزاده
جمعه 10 آبان 1392 04:38 ب.ظ
فصل سوم دینیسال سوم راهنمایی جامعه
نازی
یکشنبه 1 اردیبهشت 1392 10:24 ب.ظ
به حرف این اشغالا گوش نده خیلیم عالی بود دستت درد نکنه
مرسیییییییییییییی درس سوم روبیار
پنجشنبه 17 اسفند 1391 08:05 ب.ظ
مرسیییییییییییییییییی سومم هم متنش روبیار
ممنونم
ldghn
شنبه 20 آبان 1391 07:27 ب.ظ
خیلی با حال بود
leila
سه شنبه 2 خرداد 1391 04:57 ب.ظ
azizam love you ali boooooooooooooooooooood
fargol
سه شنبه 2 خرداد 1391 04:55 ب.ظ
mer30 azizam
ب
جمعه 25 فروردین 1391 11:17 ب.ظ
یلب
سارا
دوشنبه 19 دی 1390 09:42 ب.ظ
روکسی جون
دوشنبه 2 آبان 1390 08:58 ب.ظ
درس 4و5و6و7و8و9و10روهم بزارین باشه
روکسی جون
دوشنبه 2 آبان 1390 08:57 ب.ظ
سایتتون عالی هست تو امتحان جلسه پیش عربی کمکم کرد راستی به سایت منم بیاین
محمد
دوشنبه 2 آبان 1390 04:45 ب.ظ
درس 4 دینی رو بزار
فرنوش
شنبه 23 مهر 1390 08:49 ب.ظ
تورو خدا درباره درس سوم و چهارم دینی دوم راهنمایی هم مطلب بنویسید[ناراحت
ه.ک
شنبه 27 آذر 1389 07:23 ب.ظ
آره داداش یه روز خوب میاد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر